Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myrdosa spinosad Myrr

Myrdosa spinosad Myrr

Varumärke

Myrr

Produktinformation

Myrr Myrdosa – för en effektiv bekämpning av myror inomhus. Dosorna kan placeras överallt i hemmet och passar även för placering i växthus. Efter ca. 1–3 veckor har hela myrboet bekämpats. Att använda Myrr myrdosa är ett effektiv och hygieniskt sätt att bli av med myrangrepp inomhus eller i växthus. Dosorna kan placeras överallt i hemmet och dess innehåll lockar till sig myrorna som kryper in och dör. Hela myrboet bekämpas på en till tre veckor. Myrr myrdosa kan användas året om. Förpackningen innehåller en dosa.   Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning   Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. (EUH208) Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka allergiska reaktioner. Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerFörvaras oåtkomligt för barn.P501 - Bortskaffa innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsstation.Undvik utsläpp till miljön.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad

Myrdosa spinosad Myrr

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar