Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmaskinsrengöring 3-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Tvättmaskinsrengöring används för en effektiv rengöring av tvättmaskinen. Tar bort fett, kalk och dålig lukt. Orsakar allvarlig ögonirritation.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpack-ningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Tvättmaskinsrengöring 3-p ICA