Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Övriga rengöringsmedel
  5. Propplösare 600g Plumbo

Propplösare 600g Plumbo

Varumärke

Plumbo

Produktinformation

Kan vara korrosivt för metaller.Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggningKontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALENAnvänd ögonskydd/ansiktsskydd.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Inandas inte damm.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duscha

Propplösare 600g Plumbo

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar