Startsida ica.se

Propplösare 600g Plumbo

Varumärke

Plumbo

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan vara frätande för metallerOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Andas inte in dammKontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Förorenade kläder måste omedelbart tas av. Skölj huden med vattenInnehållet/behållaren lämnas till i omhändertas enlighet med lokala beståmmelser.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Använd lämpliga skyddshandskar.

Propplösare 600g Plumbo