Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Övriga rengöringsmedel
  5. Propplösare 600g Plumbo

Propplösare 600g Plumbo

Varumärke

Plumbo

Produktinformation

Kan vara korrosivt för metallerOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögonP260 - Inandas inte damm, sprej.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P501 - Bortskaffa Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsstation.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Propplösare 600g Plumbo

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar