Startsida ica.se

Ultimate All in 1 Disktabletter 80-p Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Ultimate All in 1 Disktabletter 80-p Finish