Startsida ica.se

Ultimate All in 1 Disktabletter 65-p Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller: Natriumperkarbonat.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Ultimate All in 1 Disktabletter 65-p Finish