Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Fixeringsmedel för textilfärg 100g Herdins

Fixeringsmedel för textilfärg 100g Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Fixeringsmedel till Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader.EgenskaperHerdins Textile Colour fix 30-60 fixerar textilfärgen redan vid 30 grader. Infärgningen blir tvättäkta. Fungerar endast tillsammans med Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader.InnehållTrinatriumfosfat, natriummetasilikat.FörpackningPåse, 100g.Åtgång/DoseringI påse räcker till en färgning med Herdins Textile Colour natural fibre i en 5 kg hushållstvättmaskin.Fixeringsmedel doseras efter mängden vatten. Om du färgar i en större tvättmaskin, öka dosen fixeringsmedel. Beräkna åtgången till 10g per liter vatten. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Använd skyddshandskar/ögonskydd.Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Undvik inandning av spray.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duscha

Fixeringsmedel för textilfärg 100g Herdins

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar