Startsida ica.se

Fixeringsmedel för textilfärg 100g Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Fixeringsmedel till Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader.EgenskaperHerdins Textile Colour fix 30-60 fixerar textilfärgen redan vid 30 grader. Infärgningen blir tvättäkta. Fungerar endast tillsammans med Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader.InnehållTrinatriumfosfat, natriummetasilikat.FörpackningPåse, 100g.Åtgång/DoseringI påse räcker till en färgning med Herdins Textile Colour natural fibre i en 5 kg hushållstvättmaskin.Fixeringsmedel doseras efter mängden vatten. Om du färgar i en större tvättmaskin, öka dosen fixeringsmedel. Beräkna åtgången till 10g per liter vatten. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278,4-AMINO-3-[[4-[[2-(SULFOOXI)ETYL]SULFONYL] FENYL]AZO]-1-NAFTALENSULFONSYRA, N,N'-bis(6-klor4-(6-(4-vinylsulfonylfenylazo)-2,7-disulfonsyra-5-hydroxinaft-4-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)N-(2-hydroxietyl)etan-1,2-diamin, natriumsaltUndvik att inandas sprej.Användskyddshandskar.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.Förvaras oåtkomligt för barn.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha).Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Fixeringsmedel för textilfärg 100g Herdins