Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Back to White 400g Nitor

Back to White 400g Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Innehåller: Lactic Acid. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Använd ögonskydd.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P270 - Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.Behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter.Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Back to White 400g Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar