Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Back to White 400g Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Skadligt vid förtäring.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Användskyddshandskar.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Back to White 400g Nitor