Startsida ica.se

Power Active Ocean WC Bref 50g

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar hudenHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.

Power Active Ocean WC Bref 50g