Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Power Active Ocean WC Bref 50g

Power Active Ocean WC Bref 50g

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barnHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Power Active Ocean WC Bref 50g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar