Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Hygiene Spray Ajax 750ml

Hygiene Spray Ajax 750ml

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Får ej användas tillsammans med andra klor produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Hygiene Spray Ajax 750ml

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar