Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Hygiene Spray Ajax 750ml

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Får ej användas tillsammans med andra klor produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Används endast i väl ventilerade utrymmen.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
Hygiene Spray Ajax 750ml