Startsida ica.se

Sensitive White flytande 728ml Dreft

Varumärke

Dreft

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Sensitive White flytande 728ml Dreft