Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel White refill 920ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Tvättmedel White refill 920ml A+