Startsida ica.se

Sensitive Color flytande 728ml Dreft

Varumärke

Dreft

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCEN-TRALEN/läkareHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.

Sensitive Color flytande 728ml Dreft