Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Toalettrengöring
  5. Wc-Stick Ocean 72g General Fresh

Wc-Stick Ocean 72g General Fresh

Varumärke

General Fresh

Produktinformation

Rengör toalettskålen efter varje spolning. Färgar vattnet, skummar och lämnar en frisk doft. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Innehåller: Limonene, alpha-Hexylcinnamaldehyde, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3- cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Wc-Stick Ocean 72g General Fresh

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar