Startsida ica.se

Wc-Stick Ocean 72g General Fresh

Varumärke

General Fresh

Produktinformation

Rengör toalettskålen efter varje spolning. Färgar vattnet, skummar och lämnar en frisk doft. Innehåller: Limonene, alpha-Hexylcinnamaldehyde, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3- cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Wc-Stick Ocean 72g General Fresh