Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Toalettrengöring WC Cool Mist Refill 2-p 55ml Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Irriterar hudenOrsakar allvarliga ögonskador.Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Tvätta händerna grundligt efter användning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Toalettrengöring WC Cool Mist Refill 2-p 55ml Duck