Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Toalettrengöring WC Cool Mist Refill 2-p 55ml Duck

Toalettrengöring WC Cool Mist Refill 2-p 55ml Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Irriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskadorInnehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktionAnvänd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Toalettrengöring WC Cool Mist Refill 2-p 55ml Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar