Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Toalettrengöring
  5. WC Block Duo Ocean

WC Block Duo Ocean

Varumärke

General Fresh

Produktinformation

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Använd skyddshandskar/ögonskydd.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vattenHa förpackningen till hands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

WC Block Duo Ocean

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar