Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Allrengöring Original Cream 500ml Cif

Varumärke

Cif

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Innehåller Methylchloroisothiazolinone:Methylisothiazolinone (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-linser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Allrengöring Original Cream 500ml Cif