Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Klor 1500ml Klorrent

Varumärke

Klorrent

Produktinformation

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barnInnehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.
Klor 1500ml Klorrent