Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Klor 1500ml Klorrent

Klor 1500ml Klorrent

Varumärke

Klorrent

Produktinformation

Klorin används för rengöring, blekning och desinfektion. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.P501 - Bortskaffa Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsstation.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barnKontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Klor 1500ml Klorrent

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar