Startsida ica.se

Svamp med schampo 3-p Hall Miba

Varumärke

Hall Miba

Produktinformation

Irriterar huden.Användskyddshandskar.Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Svamp med schampo 3-p Hall Miba