Startsida ica.se

Tvättkapslar Vittvätt 14-p Miljömärkt Via

Varumärke

Via

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Läs etiketten före användning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Tvättkapslar Vittvätt 14-p Miljömärkt Via