Startsida ica.se

Tvättkapslar Kulörtvätt 16-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Färdigdoserade tvättkapslar som gör det enklare att dosera och som förenklar! Irriterar hudenOrsakar allvarliga ögonskador.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.P233 Behållaren ska vara väl tillslutenFörvaras oåtkomligt för barn.Förvaras svalt.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Tvättkapslar Kulörtvätt 16-p ICA