Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräshare Touch & fresh Ocean adventure Refill 10ml Glade

Luftfräshare Touch & fresh Ocean adventure Refill 10ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktionFörvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Luftfräshare Touch & fresh Ocean adventure Refill 10ml Glade

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar