Startsida ica.se

Tvättmedel Kulör 8kg ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationTvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvättmedel Kulör 8kg ICA Basic