Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel Color flytande 3600ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Tvättmedel Color flytande 3600ml A+