Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel White flytande 880ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Tvättmedel White flytande 880ml A+