Startsida ica.se

Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

Fantastisk fläckborttagning på första försöketVanish 0% Fläckborttagning Pulver kan användas till både vita och färgade kläder och passar på vanliga textilier som bomull och polyester.0% Parfym0% Färgämnen0% Optiska blekmedelHar du en fläck på kläderna som du inte tror att du kan få bort? Vanish 0% Fläckborttagning Pulver innehåller Oxi Powerlift, som tar bort alla sorters fläckar, allt från de som du tydligt kan se till de svårare fläckarna som kan vara dolda. Skadligt vid förtäring.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRLEN/läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Tvätta händerna grundligt efter användning.Använd ögonskydd/ansiktsskydd.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish