Startsida ica.se

Diskmedel Häxan 650ml

Varumärke

Häxan

Produktinformation

Irriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskadorInnehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Diskmedel Häxan 650ml