Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Handdiskmedel
  5. Diskmedel Häxan 650ml

Diskmedel Häxan 650ml

Varumärke

Häxan

Produktinformation

Irriterar hudenOrsakar allvarliga ögonskadorFörvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd.

Övrig information

FörvaringI normal rumstemperatur. Utom räckhåll för barn.

Diskmedel Häxan 650ml

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar