Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Essential Mist Starterkit LavRefill 20ml Air Wick

Essential Mist Starterkit LavRefill 20ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Innehåller natriummerkaptoacetat. Kan orsaka en allergisk reaktion.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras inlåst.Framkalla INTE kräkning. Vid förtäring, kontakta genast läkareHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter. AnvändningANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 1. Vrid och ta lossenhetens nederdel. 2. Ta av plastomslaget från batterierna. Sätt i 3 AA-batterier. 3. Ta av locket på refillflaskan (för CRC: tryck ner och vrid moturs). Tryck in refillflaskan i upprätt läge tills du hör ett klick, som visar att flaskans övre del sitter säkert på plats. 4. Byt enhetens nederdel genom att skruva tills du hör ett klick. 5. Slå på enheten med skjutreglaget (ett svagt ljus syns). Välj intensitet. 6. Enheten kör en cykel när den avger dimma regelbundet under 8 timmar. Sedan är den i viloläge i 16 timmar. Enheten startar automatiskt om vid samma tid varje dag. 7. Ändra starttid - dra skjutreglaget till "OFF" och sedan till "ON" igen vid önskad starttid.

Essential Mist Starterkit LavRefill 20ml Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar