Startsida ica.se

Essential Mist Starterkit LavRefill 20ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Innehåller: Citronellol. Kan orsaka en allergisk reaktion.Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.Framkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras inlåst.Innehållet/behållaren lämnas till i omhändertas enlighet med lokala beståmmelser.

Essential Mist Starterkit LavRefill 20ml Air Wick