Startsida ica.se

Luftfräschare Aerosol Fresh Lemom 300ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Brandfarlig aerosol.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Luftfräschare Aerosol Fresh Lemom 300ml Glade