Startsida ica.se

Spolglans 500ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Spolglans Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Spolglans 500ml ICA