Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Spray Badrum 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Används endast i väl ventilerade utrymmen.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
Spray Badrum 750ml Ajax