Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Badrumsrengöring
  5. Spray Badrum 750ml Ajax

Spray Badrum 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Används endast i väl ventilerade utrymmen.P102 Förvaras oåtkomligt för barnP101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård,VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaP310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Spray Badrum 750ml Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar