Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Shower Power Spray 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Löser kalk utan skrubbande. Ger även en skyddande hinna mot uppbyggnad av kalk. Dessutom är produkten miljömärkt. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
Shower Power Spray 750ml Ajax