Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Luftfräschare Relaxing zen 5in1 300ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Inandas inte sprej.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Luftfräschare Relaxing zen 5in1 300ml Glade