Startsida ica.se

Tvättmedel Flytande Kulör 750ml Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Flytande Kulör 750ml Miljömärkt ICA