Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Odour Stop Technology Auto Spray Soft Cotton Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Avfall: enligt lokala föreskrifter. Använd i välventilerade utrymmen. Förvaras oåtkomligt för barn Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperature över 50°C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Indeholder/Innehåller/Sisältää/Inneholder: Limonene, Citral, Linalool. Kan udløse allergisk reaktion. /Kan orsaka en allergisk reaktion. /Voi aiheuttaa allergisen reaktion./Kan gi en allergisk reaksjon Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Använd i välventilerade utrymmen.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Odour Stop Technology Auto Spray Soft Cotton Air Wick