Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Odour Stop Technology Auto Spray Soft Cotton Air Wick

Odour Stop Technology Auto Spray Soft Cotton Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Avfall: enligt lokala föreskrifter. Använd i välventilerade utrymmen. Förvaras oåtkomligt för barn Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperature över 50°C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Indeholder/Innehåller/Sisältää/Inneholder: Limonene, Citral, Linalool. Kan udløse allergisk reaktion. /Kan orsaka en allergisk reaktion. /Voi aiheuttaa allergisen reaktion./Kan gi en allergisk reaksjon Extremt brandfarlig aerosol. Extremt brandfarlig aerosolTrycksatt behållare: Kan sprängas vid uppvärmningInnehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3- one(3:1); Isoeugenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.Används endast i väl ventilerade utrymmen.Trycksatt behållare: får inte punkteras eller brännas, gäller även efter användningP501 - Bortskaffa innehållet/behållaren lämnas till återvinning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser..Förvaras oåtkomligt för barn.P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Skyddas mot solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°FSpraya inte på öppen låga eller annan antändningskällaVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden AnvändningSTÄNG AV TIMERN INNAN DU SÄTTER IN NY PÅFYLLNING. Läs och följ försiktighetsåtgärder på aerosolburken. Använd endast med Air Wick refills. Ställ enheten på OFF innan du sätter in refillen. RIKTA ALDRIG MOT ANSIKTET. Vid påslagning startar sprejningen efter 15 sekunder. Av säkerhetsskäl ska du noga följa bruksanvisningen som följer med Freshmatic-enheten. PLACERA ENHETEN OVANFÖR ÖGONHÖJD (MINST 2 METER ÖVER GOLVET) OCH MINST 30 CM UNDER NÅGON YTA (T.EX. TAKET). Använd endast icke-uppladdningsbara alkaliska batterier. Säkerställ att batterierna är korrekt isatta och riktade mot (+) och (-) terminalerna. Om batterierna läcker - ta bort dem och läckt material omedelbart. Ta ur batterierna om enheten inte används under en längre tid. Stäng av enheten om användaren är borta längre än en vecka. GÖR INTE FÖLJANDE: - Utsätt inte batteriet för vatten, öppen eld eller höga temperaturer. - Orsaka inte kortslutning.Använd endast enligt anvisningar. Använd i välventilerade utrymmen.

Odour Stop Technology Auto Spray Soft Cotton Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar